اساسنامه شرکت

اساسنامه شرکت

1463298454341748 - اساسنامه شرکت

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

ماده ۱ : نام و نوع شرکت : شرکت پارس ایده ترشیز با مسئولیت محدود

 

ماده ۲ : موضوع فعالیت شرکت عبارت است از :

انجام کلیه امور برنامه نویسی از قبیل برنامه نویسی اندروید ، وب ،دسکتاپ ، رباتیک و نرم افزارهای دسکتاپ ،راه اندازی سرور ، انجام کلیه خدمات سخت افزاری از قبیل : انجام کلیه امور شبکه های کامپیوتری و پشتیبانی از آن ،تعمیر سخت افزار و نرم افزار سیستمی ، راه اندازی و تعمیرات و پشتیبانی کلیه سرور های کامپیوتری پس از اخذ مجوز لازم و ثبت  موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه  فعالیت نمیباشد.

 

ماده ۳ :مرکز اصلی شرکت : شهرستان کاشمر خیابان دادگستری طبقه فوقانی نقشینه سنگ. کد پستی: ۹۶۷۹۱۱۳۵۷۹

مکان جدید ( شهرستان کاشمر ، خیابان امام خمینی ۱۰ ، سمت چپ ساختمان دوم ، طبقه دوم . کد پستی :۹۶۷۱۹۳۷۵۶۵ ).

 

تبصره ۱ : هیئت مدیره میتواند مرکز شرکت را به هرکجا که صلاح  و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تاسیس نماید.

 

ماده ۴ : سرمایه شرکت ۱۰۰۰۰۰۰ریال که مشتمل بر ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سرمانه نقدی  . ۰ ریال سرمایه غیر نقدی میباشد.

 

ماده ۵ : مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

 

ماده ۶ : تابعیت شرکت : تابعیت شرکت ایرانی است.

 

ماده ۷ : دعوت برای تشکیل مجامع  عمومی توسط هر یک از اعضا  هیئت مدیره یا مدیر عامل  و یا احدی از شرکاء  به وسیله دعوتنامه کتبی از طریق پست سفارشی و یا درج آگهی در یکی از جراید کثیر الاانتشار بعمل خواهد آمد ، فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع جداقل ده روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

 

تبصره ۲ : در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۷ اساسنامه ضرورت نخاهد داشت .

 

ماده ۸ :وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی  به طور فوق العاده :

 

الف : تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند موارد اساسنامه.

ب : تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت .

ج : افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت.

د : تصویب ورود شریک یا شرکاء جدید به شرکت.

 

ماده ۱۰ : تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خاهد بود .

 

ماده ۱۱ : هیئت مدیره شرکت مرکب از ۲ نفر خاهد بود که در مجمع عمومی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا خارح از انتخاب میشوند.

 

ماده ۱۲ : هیئت مدیره شرکت از بین خود و یا خارج از شرکاء یک نفر  را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین میتواند برای اعضاء خود سمت های دیگر تعیین نماید .ضمناً مدیر عامل میتواند با حفظ سمت به عنوان رئیس هیئت مدیره نیز انتخاب گردد.

 

ماده ۱۳ : جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

 

ماده ۱۴ : دارندگان حق امضاء و اسناد بهادر و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – بروات و عقود اسلامی و قرارداد ها و اوراق عادی و اداری را هیئت مدیره تعیین میکند .

 

ماده ۱۵ : اختیارات نماینده قانونی شرکت :

مدیر عامل نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده  و میتواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر :

اموز اداری از هر قبیل ،انجام تشریفات قانونی ، حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تعیین بودجه و تعیین پرداخت حقوق و انجام و هزینه ها رسیدگی  به محاسبات،پیشنهادات سود قابل تقسیم  سالیانه ،تعیین آیین نامه های داخلی ،اجرای تصمیمات مجامع عمومی ، اداء دیون و وصول مطالبات ، تاسیس شعب ، واگذاری و قبول نمایندگی ، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هرگونه پیمان با شرکت ها و بانکها و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و به طور کلی  وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت  ، مشارکت با سایر شرکت ها و شخصیت ها خقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن  و وام گرفتن از بانک ها و اشخاص و شرکت ها و باز کردن حساب جاری و ثابت در بانک ها، دریافت وجه از حساب های شرکت ، صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها هزینه ها ،مرافعات، چه شرکت مدعی باشد . چه علیه ، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدایی و استیناف و دیوان عالی  کشور ،انتخاب وکیل و وکیل در توکیل ، دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن ،قطع و فصل دعاوی و با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که مدیر عامل جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر است.

 

ماده ۱۶ : سال مالی شرکت :

از ۱/۱ هر سال شروع و در همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است .

 

ماده ۱۷ : مجمع عمومی  عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضا هیئت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی به طور فوق العاده تشکیل گردد .

 

ماده ۱۸ : هیچ یک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را به عیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل خواهد آمد مگر به موجب سند رسمی .

 

ماده ۱۹ : هر یک از اعضا هیئت مدیره میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود را به هر یک از شرکاء برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیئت مدیره میتواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

 

ماده ۲۰ : تقسیم سود :از درامد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه های اداری ، حقوق کارکنان و مدیران ، استهلاکات ، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است  به نسبت سهم الشرکه بین شرکاءتقسیم خاهد شد .

 

ماه ۲۱ : فوت با مجروحیت هر یک از شرکاء باعث انحلال شرکت نخواهد شد و یا ولی محجور میتواند به شرکت خود ادامه دهد. در غیر  این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج شود.

 

ماده ۲۲ : شرکت مطابق مواد قانون تجارت منحل خواهد شد .

 

ماده ۲۳ : در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکا رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکا و یا خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد  ، وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت میباشد .

 

ماده ۲۴ : اختلافات حاصله بین شرکا شرکت از طریق جکمیت و داوری و حل و فصل خواهد شد.

 

ماده ۲۵ : در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق قانون تجارت ایران و سایر قانون موضوعه عمل و رفتار خواهد شد .

 

ماده ۲۶ : این اساس نامه در ۲۶ماده و ۲ تبصره تنظیم و در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ به تصویب مجمع عمومی موسسین/فوق العاده رسید و  ذیل تمام صفحات آن امضاء شد .

 

شرکت پارس ایده ترشیز